آزمون و ارزشیابی

آزمون یکی از اجزای مهم برنامه ی ارزشیابی از فرایند یاددهی – یادگیری است که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به کرات از آن سخن به میان آمده است و ابزار پایش آموزشی در کلاس و مدرسه است . برای تشخیص و تبیین وضعیت آموزشی موجود و برنامه ریزی برای رسیدن به وضعیت مطلوب آموزشی که مهمترین دغدغه ی مدیران وخانواده هاست،آزمون برگزار می شود

 از آنجایی که هیچ فرایند آموزشی بدون سنجش مستمر، مؤثر و مفید نخواهد بود ،پس از آموزش و یادگیری ، طبق برنامه های از پیش تعیین شده ، سواد علمی دانش آموزان با هدف ارزشیابی و سنجش میزان یادگیری، مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرد تا نقاط ضعف احتمالی و قوت دانش آموزان در هر مبحث مشخص شود.کارنا مه های تخصصی برای هر آزمون صادر و در اختیار مدیران ، معلمین ، مشاورین و والدین عزیز قرار می گیرد

 مشاورین مرکز کارنامه ها را بررسی و در خصوص نمرات ،رشد وپیشرفت و میزان یادگیری رهنمود های لازم را به دانش آموزان و خانواده های محترمشان ارائه می دهند و همچنین با توجه مبحث آزمون، پیشنهادات لازم را به دبیران هر پایه ارائه می شود

آزمون های آزمایشی بصورت دوره ای و ماهانه متناسب با اهداف آموزشی هر پایه تحصیلی توسط تیم طراحی سوالات آزمون های کشوری طراحی و برگزار می شود .

منابع آزمون و زمان برگزاری آزمونها در سال تحصیلی

بودجه بندی ارزشیابی پایه سوم دبستان

بودجه بندی ارزشیابی پایه چهارم دبستان

بودجه بندی ارزشیابی پایه پنجم دبستان

بودجه بندی ارزشیابی پایه ششم دبستان

بودجه بندی ارزشیابی پایه هفتم دبستان

بودجه بندی ارزشیابی پایه هشتم دبستان

بودجه بندی ارزشیابی پایه نهم دبستان